array(1) { [0]=> string(4) "test" } Testarray(1) { [0]=> string(4) "test" } Test Dla Akcjonariuszy - bezpieczne preparaty dla zwierząt hodowlanych - Trans Feed

PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SIEDZIBIE SPÓŁKI

Z uwagi na wejście w życie Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798) w związku z art. 43 Ustawy z dnia 15 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV-2 (Dz.U.2020.875), dnia 01 marca 2021 r. w ramach wprowadzonej do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji, utracą moc prawną papierowe dokumenty akcji wydane przez Spółkę, a uzyskają ją zapisy w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot wybrany z listy uprawnionych do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, tj. mających licencję Komisji Nadzoru Finansowego. Wobec powyższego, Zarząd Trans Feed Futuro Lab Sp. z o.o. S.K.A. wzywa Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, pod adresem: 02-707 Warszawa, ul. Puławska 111A/12, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 08:00-16:00, począwszy od dnia 01 października 2020 r. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi. Akcjonariusz który nie złoży dokumentów akcji w siedzibie Spółki przed dniem 01 marca 2021 r., nie utraci praw do akcji i możliwości wpisania się do rejestru akcjonariuszy w czasie późniejszym. Informacje dotyczące składania dokumentów akcji będą udzielane przez Biuro Zarządu pod numerem telefonu: 731 250 040 oraz adresem poczty elektronicznej: biuro@transfeed.eu. Niniejsze wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Trans Feed Futuro Lab Sp. z o.o. S.K.A.
ul. Graniczna 8 06-500 Mława

Pon – Pt:  08 – 16

biuro@transfeed.eu

+48 731 250 040

© 2021 Trans Feed